آهوی گردن‌دراز

The Long-necked Deer

سال انتشار: ۱۳۵۱ داستان صوتی

نوشته‌ی جمشید سپاهی
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
طرح جلد: ابراهیم حقیقی

Side A
Side B