برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

کی از همه پرزورتره؟

Who is The Strongest?

سال انتشار: ۱۳۵۲ داستان صوتی

بازآفرینی: م. آزاد
موسیقی: کریم گوگردچی

Side A
Side B