بزی که گم شد

The Goat that Got Lost

سال انتشار: ۱۳۵۰ داستان صوتی

نوشته‌ی نادر ابراهیمی
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
با صدای:
مریم معترف – قصه‌گو / بهزاد فراهانی – پیر مرد / بابک – جوان / رامین فرزاد – جوان، پیر میرد / ایرج ادیب‌زاده – جوان / مظفر مقدم – جوان / منیژه فاضلی – جوان / خسرو فرخزادی – جوان

Side A
Side B