روزی که خورشید به دریا رفت

The Day the Sun Went to the Sea

سال انتشار: ۱۳۵۱ داستان صوتی

نوشته‌ی هما سیار
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی

Side A
Side B