برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

پیتر و گرگ

Peter and the Wolf

سال انتشار: ۱۳۵۰ داستان صوتی

قصه و موسیقی متن: سرگی پروکفیف
با صدای فریدون دائمی

Side A
Side B