پیتر و گرگ

Peter and the Wolf

سال انتشار: ۱۳۵۰ داستان صوتی

قصه و موسیقی متن: سرگی پروکفیف
با صدای فریدون دائمی

Side A
Side B