قصه‌ی کرم ابریشم

The Story of the Caterpillar

سال انتشار: ۱۳۵۳ داستان صوتی

نوشته‌ی نورالدین زرین‌کلک
موسیقی: حسین علیزاده
با صدای:
جمیله ندایی / سوسن تسلیمی / میترا قمصری / شیما مفید
طرح از ستاره سنج

Side A
Side B