برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

آوازهای کودکان

The childeren‘s Songs

سال انتشار: ۱۳۵۳صدا برای نوجوانان

تنظیم آهنگ‌ها: حسین علیزاده
رنگین کمان (آهنگ محلی کرمانشاهی)، شعر: حمید حمزه
ناله‌ی نی (آهنگ محلی ایتالیایی)، شعر: حمید حمزه
ایار، ایار (آهنگ محلی بندری)، شعر: محلی بندری
دنیای کودکی (آهنگ محلی انگلیسی)، شعر حمید حمزه
مژده، آهنگ: حسین علیزاده، شعر: حمید حمزه
رقص مجار، آهنگ: برامس
یک قطعه، آهنگ: بهروز دبیرمقدم، محسن صباحی

Side A
Side B