قصه‌ی فندق‌شکن

Nutcracker Story

سال انتشار: ۱۳۵۱ صدا برای نوجوانان

یک باله از چایکوفسکی
نوشته‌ی ارنست تئودور آمادئوس هافمن
ترجمه‌ی پوران صلح‌کل
طرح و نقاشی: بهجت پوشانچی

Side A
Side B