آفتاب آمد، آفتاب مهر آمد

The Sun Comes out

سال انتشار: ۱۳۵۴ صدا برای نوجوانان

شعر: مولوی، احمدرضا احمدی
موسیقی: داریوش دولتشاهی
گوینده: بیژن مفید
آواز: کُر
طراح جلد: فرشید مثقالی

Side A
Side B