آوازهای محلی

Folkloric Songs

سال انتشار: ۱۳۵۵ صدا برای نوجوانان

آواز: مینو جوان

دختر بویراحمد»، «شیری بگو سه‌تا»، «شیر علیمردان»، «آخ لیلم»، «هی‌یار هی‌یار»، «دمکل»، «شی ابوشیه»، «ای سرکوتل»، تنظیم: کامبیز روشن‌روان

«آسمان»، پیانو: اردشیر روحانی

«ترانه شیرازی»، تنظیم موسیقی: اسماعیل تهرانی

«شلیل»، تنظیم: اردشیر روحانی

Side A
Side B