آهنگ‌های محلی

Folkloric Songs

سال انتشار: ۱۳۵۵ صدا برای نوجوانان

آواز: مینو جوان

«ظالم ظالم»، «دوبدو»، «شیرینم سبزه»، «اگر باران»، تنظیم: اردشیر روحانی

«سیمای جان»، تنظیم: شهداد روحانی

«دای بلال»، «جونی جونی»، «نسا نسا»، «پاچ لیلی»، «بیجاره کاره»، «آری وای»، «خروس‌خوان»، «بدیور»، «سر کوی دوست»، تنظیم:اسماعیل تهرانی

پیانو: اردشیر روحانی

Side A
Side B