شهریار

Shahriar

سال انتشار: ۱۳۵۲ صدای شاعر

شعرهای شهریار
با صدای شهریار
موسیقی: کریم گوگردچی
طرح و نقاشی: ابراهیم حقیقی

Side A
Side B