غزلیات مولوی

Molavi

سال انتشار: ۱۳۵۱ صدای شاعر

با صدای احمد شاملو
موسیقی متن: فریدون شهبازیان
طرح جلد: فرشید مثقالی
خط: مصطفی اوجی

Side A
Side B