برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

حافظ شیراز

Hafez of Shiraz

سال انتشار: ۱۳۵۲ صدای شاعر

با صدا و روایت احمد شاملو
موسیقی متن: فریدون شهبازیان
طرح: فرشید مثقالی
خوشنویسی: مصطفی اوجی

Side A
Side B