احمد شاملو

Ahmad Shamloo

سال انتشار: ۱۳۵۱ صدای شاعر

شعرهای احمد شاملو
با صدای احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
طرح و نقاشی: فرشید مثقالی

Side A
Side B