برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

سعدی

Sa’adi

سال انتشار: ۱۳۵۲ صدای شاعر

با صدای هوشنگ ابتهاج
موسیقی: فریدون شهبازیان
طرح و نقاشی از فرشید مثقالی

Side A
Side B