نادر نادرپور

Nader Naderpour

سال انتشار: ۱۳۵۲ صدای شاعر

شعرهای نادر نادرپور
با صدای نادر نادرپور
موسیقی: کریم گوگردچی
تصویرسازی: محمدرضا عدنانی
عکس: مسعود معصومی
طراح: فرشید مثقالی

Side A
Side B