برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

فرانس لیست

Franz Liszt

سال انتشار: ۱۳۵۲ زندگی و آثار

نوشته‌ی ژوزه برویر
ترجمه‌ی خسرو سمیعی
با صدای:
منوچهر انور، رضا بابک، سوسن فرخ‌نیا، ناصر طهماسب، باقر کریم‌پور
نقاشی از محمدرضا عدنانی

Side A
Side B