شوبرت

Schubert

سال انتشار: ۱۳۵۲ زندگی و آثار

فرانس شوبرت
نوشته‌ی کلود دوفرن
ترجمه‌ی خسرو سمیعی
با صدای:
محمد جعفری، سیمین احساسی، خسرو فرخزادی، باقر کریم‌پور
نقاشی از ابراهیم حقیقی

Side A
Side B