برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

شوپن

Chopin

سال انتشار: ۱۳۵۱ زندگی و آثار

نوشته‌ی کلود دوفرن
ترجمه‌ی محمد قاضی
با صدای:
مظفر مقدم، خسرو فرخزادی، ژاله
نقاشی: مصطفی اوجی

Side A
Side B