برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

موزار

Mozart

سال انتشار: ۱۳۵۱ زندگی و آثار

نوشته‌ی ژرژدوهامل
ترجمه‌ی لیلی امیرارجمند
با صدای منوچهر انور
نقاشی از مصطفی اوجی

Side A
Side B