برای با خبر شدن از انتشار صفحه‌های جدید،
ما را برروی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
forkanoon / forkanoon_com

ویوالدی

Vivaldi

سال انتشار: ۱۳۵۲زندگی و آثار

آنتونیو ویوالدی
نوشته‌ی ژان روی
ترجمه‌ی بهرخ منتظمی
با صدای:
سیمین احساسی، خسرو فرخزادی، علیرضا مجلل، محمد جعفری
نقاشی از محمدرضا عدنانی

Side A
Side B